woensdag 27 november 2013

Nederland's Patriciaat deel 92 (2013)

Eind vorige week verscheen het 92e deel van Nederland's Patriciaat (NP), waarin genealogieën van zes geslachten zijn opgenomen. Hiervan zijn er twee niet eerder gepubliceerd en drie langer dan zevenentwintig jaar geleden. De genealogie Van Brakel is een herziene editie van deel 91.  De andere heropnamen zijn Bake (Van den Wall Bake en De Menthon Bake), Blomhert, Everts en De Loos. Nieuw zijn Oosterbaan (Sneek) en Roes.

De grootste families zijn die van Bake en Everts evenals de voor het eerst opgenomen familie Roes. Bake is oorspronkelijk afkomstig uit Bremen en nazaten vertrokken omstreeks 1750 naar Amsterdam en Rotterdam en later naar Utrecht. Vanaf het begin van de 19e eeuw ontwikkelden zich drie takken: Bake, Van den Wall Bake (de grootste) en De Menthon Bake. De eerste generaties waren kooplieden, muntmeesters en ijzergieters, cargadoors en later directeuren in o.a. bank- en verzekeringswezen.  Verder waren Bake’s officieren en rechters, onder meer in Nederlands-Indië waar ze vanaf omstreeks 1840 hebben gewoond.  

Philip Pelgrim Everts (1783-1843) en 
Caroline Henriette Bake (1785-1850)
Everts is afkomstig van Kempen in het Duitse Nederrijngebied. Vanaf 1679 ontstond een tak in Nederland, eerst in Nijmegen en later te Arnhem. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw steeg de familie snel op de sociale ladder, waarbij Jacob Nicolaas Everts (1785-1846) in 1821 in de adelstand werd verheven. Latere generaties van de patricische tak waren o.m. artsen, hoge ambtenaren, fabrikanten, kooplieden (tabak), assuradeurs, officieren, burgemeesters enz., met subtakken in Amsterdam, Twello, ’s-Hertogenbosch, Nederlands-Indië en Nieuw-Zeeland.  Roes is een katholieke familie uit de Oude IJsselstreek en Overbetuwe, die in de tweede helft van de 19e eeuw opkwam in het lokale en regionale bestuur. Nazaten waren verder werkzaam als lederfabrikant, advocaat, rechter, notaris (tenminste 7x), arts, burgemeester enz. Opvallend zijn de verschillende huwelijken met leden van de patriciaatsfamilies Schaepman (7x) en Deurvorst (4x). Het totale aantal huwelijkse relaties met voornamelijk katholieke patriciaatsfamilies is met dertig zeer aanzienlijk.            

Kleinere families zijn Blomhert, De Loos en Oosterbaan. Blomhert is een kleine familie uit Haaften en vanaf het einde van de 17e eeuw te Zaltbommel, waar ze opklommen tot onder andere schepen, burgemeester, kerkmeester en vrederechter. Andere beroepen waren o.a. graankoper, fabrikant, predikant en apotheker. De jongere generaties waren o.m. arts, notaris, uitgever, rechter, directeur en manager. Ook maakten enkelen fortuin in Oost-Indië.
De bakermat van de familie De Loos is de Nederbetuwe en Gorinchem, vanwaar ze in het begin van de 18e eeuw terechtkwam in Rotterdam. Daar werden ze welvarend in de tabakshandel. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw kwamen beroepen als medicus en apotheker voor, verder in de diplomatie. Respectievelijk in 1884 en in 1999 zijn de dubbele namen Neuman de Loos en Dietz de Loos bij KB geregistreerd.
Tenslotte, Oosterbaan is een Friese familie afkomstig uit Sneek en (nog) niet aantoonbaar verwant aan de Harlingse Oosterbaans, die in deel 77 van NP zijn beschreven. De eerste generaties in de 17e eeuw waren  lijndraaiers of touwslagers. De naam Oosterbaan is daarvan afgeleid. Ze waren er toen tevens vroedsman, schepen en burgemeester. Vanaf het einde van de 18e eeuw legde men zich toe op de veefokkerij in Noordwest-Friesland. Ze waren er grote herenboeren, die mede aan de wieg stonden van het beroemde Friese stamboekvee. Qua sociale categorie behoorde de familie Oosterbaan tot de Friese boerenadel, vergelijkbaar met bekende families als Wassenaar en Galama.

Nederland’s Patriciaat 92 (2013) is en uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te ’s-Gravenhage. Deel 92 telt XVI en 472 pagina’s, met drie schema’s, tien wapentekeningen, 76 familieportretten, een lijst van 1791 opgenomen geslachten in 92 jaargangen en met een register. ISBN 978-90-5802-098-7.

De prijzen zijn voor:
Vrienden CBG € 47,- (afgehaald) en € 52,- (per post);
Niet-Vrienden € 52,50 (afgehaald) en € 57,50 (per post).

Nederland’s Patriciaat deel 92 (2013) is te verkrijgen bij
Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem Alexanderhof 22, Postbus 11.755,
2502 AT DEN HAAG, tel. 070 - 3150 510, internet: www.cbg.nl.

Per email te bestellen bij het CBG onder vermelding van CBG-artikelnummer 83992.

donderdag 21 november 2013

Voor Ons en Ons Huis. Meer dan 100 jaar Huisorde van Oranje

Op donderdag 21 november vond in de Beresteynzaal van het CBG de presentatie plaats van Voor Ons en Ons Huis. Meer dan honderd jaar Huisorde van Oranje 1905-2005 (2011). De presentatie vormde de feestelijke afsluiting van een project dat Kees Mulder en Peter Christiaans dertien jaar geleden begonnen. De ondertitel verwoordt heel beknopt de strekking van het boek.

Voor Ons en Ons Huis beschrijft de geschiedenis en de betekenis van de Huisorde. Een groot deel van de 456 pagina’s wordt in beslag genomen door lange lijsten van gedecoreerden in de verschillende klassen, met waar mogelijk geboorte- en eventuele overlijdensdatum, functie en literatuurverwijzingen. Uiteraard is het boek voorzien van een index op naam. De Huisorde is de enige Nederlandse onderscheiding die de koning zonder ruggespraak kan verlenen en een overzicht van gedecoreerden geeft een boeiende inkijk in het hofleven.

Peter Christiaans overhandigde de eerste exemplaren aan mr. F.W. Kist, kanselier van de Huisorden, en aan mevr. drs. M.E. Spliethoff, auteur van vele werken over de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau en oud-voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. De uitgave kwam mede tot stand dankzij een genereuze gift van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden.

Het fraai ingebonden boek kost € 39,95 (Vrienden betalen € 34,95), Bij afhalen aan de balie van het CBG in Den Haag geldt € 5,- korting. Het boek kan per email worden besteld onder vermelding van artikelnummer (88641) en eventueel Vriendennummer.